Nghe Nhạc Niệm Phật Mẹ Quán Âm Bồ Tát- Giúp tai qua nạn khỏi- Mọi chuyện suôn sẻ, gặp nhiều may mắn!

April 26, 2020Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật của người.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn sân giận. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Có từ bi bạn sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của người mà không sân. Có Trí tuệ bạn sẽ hiểu được thế gian là vô thường, vạn vật là do duyên sanh, nên nó có đến hay mất đi bạn cũng không giận.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn si mê. Vì Bồ-tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sanh, có hợp có tan, bạn sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác nữa. Vì bạn đã đoạn trừ ba độc tham sân si.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bị những bệnh nan y, hay dù có mắc chứng bệnh nan y cùng vô số bệnh khác đi nữa, bạn cũng sẽ được khỏi. Vì trong Ngũ Bách Danh có tán thán đức hiệu ngài: “Không bị chết vì bệnh ác triền thân”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa. Vì trong kinh Phổ Môn đức Phật Thích Ca có dạy “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ-tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn có muốn cầu con trai hay con gái chi cũng đều được toại ý; lại sanh con trai có phước đức trí tuệ, con gái thì đoan chánh xinh đẹp. Vì trong kinh Phổ Môn ngài đã phát thệ nguyện đó.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào. Vì năng lực của Bồ-tát sẽ che chở làm cho bạn cảm thấy vững lòng, do được năng lực này nên trong kinh Phổ môn có khen tặng đức hiệu ngài là “Thí Vô Úy”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như trong đời này bạn bị nghèo thiếu, cửa nhà bất hạnh, sống trong khổ sở, bị người khinh bỉ cười chê…do các nghiệp ác đời trước chiêu cảm lấy quả báo hiện tại, nhờ vào bi nguyện độ sanh và năng lực tự tại rộng lớn của ngài, bạn sẽ không còn bị các khổ đó nữa. Vì ngài có năng lực “Phá trừ các nghiệp chướng trọng tội”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như trong đời này, vì nhu cầu sống, bạn cần cầu tiền của, nhà cửa, lợi lộc, công danh sự nghiệp v.v…bạn cũng sẽ được toại ý, vì ngài có năng lực “Làm thỏa mãn các điều mong cầu” chẳng những thỏa mãn về giàu sang, danh lợi mà ngài còn phương tiện dẫn dắt bạn tu phước, tu tuệ. Vì bổn nguyện của ngài rốt ráo là muốn cho chúng sanh được “Đại an lạc giải thoát”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng các khổ sanh già bệnh chết. Vì trong kinh Phổ Môn ngài có lập thệ nguyện “Các loài trong đường dữ: Địa ngục, quỷ, súc sanh; Sanh, già bệnh chết khổ, Lần đều khiến dứt hết.”

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị võng lưỡng làm hại; những bùa chú, độc dược cũng không thể làm thương tổn đến bạn. Vì Bồ-tát có năng lực hàng phục các thiên ma, chế ngự các ngoại đạo.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến. Vì Bồ-tát có uy đức rất lớn, có nhiều quyến thuộc là chư thiên, thiện thần, họ sẽ vì kính phục uy đức của Bồ-tát mà đến bảo vệ bạn.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Nếu bạn muốn sanh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương, bạn cũng sẽ được toại ý. Vì ngài có năng lực thần thông tự tại, bi nguyện rộng khắp, phát thệ nguyện tiếp độ tất cả chúng sanh.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa. Vì ngài có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán” nghĩa là các oán thù thảy đều lui tan.

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Hoặc giả là bạn nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, công đức sẽ không luống mất, sau này nhờ đó mà bạn sẽ không bị khổ não nơi các cõi. Vì trong kinh Phổ Môn có nói: “Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ”.

♥ Bởi vì: Đức Quán Thế Âm Bồ-tát đã thành Phật từ kiếp lâu xa hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, từ lâu đã thành tựu được tâm đại từ đại bi, đã chứng đắt hết thảy các tam muội đà-la-ni, có năng lực thần thông và sức tự tại không thể nghĩ bàn. Ngài khởi lòng từ bi rộng khắp, thương tưởng đến tất cả các chúng sanh đang bị thọ khổ trong sáu đường, nên thường dùng sức thần thông tự tại du hóa khắp mười phương cõi nước, khéo hiện các thân hình, ứng hợp với tâm niệm của chúng sanh để độ họ.

Nguồn: topvietads.com

Xem thêm bài viết khác: https://topvietads.com/giai-tri/

All Comments

 • Nam mo a ďi da phat

  Ly Truong April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mô quan thế âm bồ tát. Nam mô quan thế âm bồ tát. Nam mô quan thế âm bồ tát. Xin hãy giúp con thoát khỏi kiếp nạn này.xin hãy cho con một sức khỏe tốt.nam mô quan thế âm bồ tát.

  Thúy bùi thị April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Da con xin ơn trên Wan thê âm bô tat – đai tư đai bi pu hô gia hô cho con chi cho con sang suôt trong luc kho khăn nay – vươt wa moi song gio – con xin Me wan âm pu hô đô tri cho con

  Phuong Phuong April 26, 2020 7:21 am Reply
 • nam mô quan thê âm bô tát

  Thoai Vo April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

  Ti Cu April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mo dai bi quan The Am bo tat 🙏🙏🙏

  Khai Thanh April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Con nam mô quan thế bồ tát nam mô a di đà phật

  阮小姐 April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mô Đại từ Đại Bi quán thế âm bồ-tát

  Thu Kim April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mẹ hiền từ bi xin mẹ ban phước lành cho chúng con tâm luôn đươc tịnh độ quốc thới dân an qua đại dịch.. cứu khỗc cứư nạn cho chúng chúng con và gđ con luôn bình an bệnh tật tiu trừ mẹ nhé (Nam mô a di đà phật)

  Bala Co April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát
  Nam mô đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát
  Con cầu cho ô.xã con được tai qua nạn khỏi… A di đà phật ……….

  Thoai Le April 26, 2020 7:21 am Reply
 • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  CON CẦU XIN CHO Ô.XÃ CỦA CON CÔNG VIỆC ĐƯỢC THUẬN LỢI VÀ MAY MẮN, GIA ĐÌNH CON ĐƯỢC VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC Ạ.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  A DI ĐÀ PHẬT………

  Thoai Le April 26, 2020 7:21 am Reply
 • A di da phat

  Nguyễn Thiện April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Trong khi các nhà đầu tư xây nhà

  Hạ Vũ April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mô quan thế âm bồ tát cứu khố cứa nạn con. Phạm Thị dinh. Con sinh 1980 nay con bị bệnh ung thư vú. Con xin bồ tát cứu khố cứu nạn con vượt qua kiếp nạn nay. Cho con dc mạnh khỏe trở lại như xưa.

  Dao Khoang April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mô a di đà phat me quan am an hỷ cho con mau hết bệnh về chăm sóc cho các con

  Kim Vàng April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mo a di da phat me tu bi

  Thu Nguyentuanthu April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mo dai bi quan the am bo tat….

  Song Anh Nguyễn April 26, 2020 7:21 am Reply
 • A di đà phật 🙏🙏🙏con cúi xin tam bảo
  Luôn luôn gia ho cho GĐ con luôn khỏe mạnh bình an và hạnh phúc

  Tu Nguyen April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu xin cho con được tại qua nạn khỏi.

  Phát Thịnh April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mô quán Thái âm bồ tát hộ cho chúng con sớm vượt qua con đại dịch này

  Xuân Quy Nguyễn April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Không gắn quảng cáo rất hay và nghe rất tỉnh tâm.
  nam mô quan thế âm bồ tát

  lam.my.tu. lam.my.tu. April 26, 2020 7:21 am Reply
 • 🙏Nam mô quan thế âm bồ tát cho con hết bệnh trở lại khoẻ mạnh bình thường ạ

  lan pham April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Mẹ quan âm.con được mẹ cưu thoát khỏi cái chết.tren doi này cái nghiệp là do con người tạo ra.long han thu.dung bữa ngải để giết chết một sinh mạng thật là tôi loi.mong rang con người chúng ta đc mẹ cho sống thì hãy sống tốt.giup người.ko hai người.

  quyen nguyen thi kim April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Con cau mong me hien quang am phu ho cho vo chong con mot be trai be sanh ra khoe manh, phuoc duc tri hue mai sao la nguoi huu ich cho doi

  Dam Truong April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mo Quan Thế Âm Bồ Tat
  Xin Bồ tát cho con mang thai khỏe mạnh. Sinh nở bé gái xinh đẹp dễ nuôi. Mẹ tròn con vuông. Nam mo adidaphat.

  Linh Nguyenthithuylinh April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Con nam mô a di đà phật

  Văn Thoại April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Con chúc bà quan âm thế âm bồ tát khỏe mạnh

  Nguyên Nguyễn April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Xin me tu bi chi con co một khoan lộc de con say soi trong cuộc song
  Nam mo quan the am bo tat

  Thang Diệp April 26, 2020 7:21 am Reply
 • A di đà phật

  Kieu Quang April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan linh cam ung quan the am bo tat
  🙏🙏🙏

  Camtiens Doen April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi. Con cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho con được tai qua nạn khỏi. Con xin được ăn năn sám hối!

  Dat Do April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mo quan the am bo tat

  Hạ Nguyễn April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Con cầu xin chín phương trời mười phương phật cầu xin phật tổ như lai phật bà quán thế âm bồ phù hộ cho vạn dân bá tánh được bình an phù hộ Cho con mạnh khỏe và tai qua nạn khỏi làm ăn phát tài phát lộc và vạn sự như ý nam mô a di đà phật nam mô quán thế âm bồ tát phật

  Phuongkim Viet April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mô quán thế âm bồ tát ma ha tát

  Phuongkim Viet April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng quán thế âm bồ tát

  Phuongkim Viet April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Con cầu nguyện mẹ từ bi cứu khổ cứu nạn cho dịch bệnh tiêu trừ mau qua khỏi. cho toàn thế giới này hòa bình. cho chúng sanh an Lạc nhà nhà yên vui. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.🙏🙏🙏

  Thuy Le April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nam mô quan thế âm bo tat, cứu kho cứu nạn, con tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu tru, con xin mẹ cho con tra hết no, nam mo a di đà phật

  Pham Tuyen April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nh tru tinh

  Trung Minh April 26, 2020 7:21 am Reply
 • Nh tru tinh

  Trung Minh April 26, 2020 7:21 am Reply
 • CAU QUAN AM DO ME CON LE THI VE HUONG THO 61 TUOI DUOC VE COI TAY PHUONG NUOC PHAT A DI DA, A DI DA PHAT… 🙏🙏🙏🍎🍎🍎🌺🌺🌺

  Hanh Tran April 26, 2020 7:21 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *