Lịch sử 10 – Bài 9-12

2
2Lịch Sử 10
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2006
Người đọc: Minh Thành
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
——————————
Sơ lược sách:
Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
Bài 2: Xã hội nguyên thủy
Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây — Hi Lạp và Rô — ma
Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến
Bài 6: các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ
Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ
Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á
Bài 9: Vương quốc Cam — pu — chia và Vương quốc Lào
Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)
Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại
Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại
Bài 13: việt Nam thời nguyên thủy
Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo)
Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)
Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X — XV
Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X — XV
Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X — XV
Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI — XVIII
Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI — XVIII
Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
Bài 24: tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI — XVIII
Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân
Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước
Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến
Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu
Bài 33: Hòan thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa
Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
Bài 37: Mác và Ăng — ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Paris
Bài 39: Quốc tế thứ hai
Bài 40: Lê — nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: topvietads.com

Xem thêm bài viết khác: https://topvietads.com/giao-duc/

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here